Al-Qaeda Apologizes for Attacking Yemen Hospital

December 23, 2013 15:35
From Newslook

Al-Qaeda Apologizes for Attacking Yemen Hospital